>>> Nasz sklep obecnie jest w przebudowie i niektóre funkcje oraz asortyment mogą być czasowo niedostępne <<<

SZYBKI KONTAKT:

Wyszukaj produkt w naszym sklepie:

Search

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedającym jest „AGRO Frankopol Tomasz Abramczuk” z siedzibą w Wasilew Szlachecki 45, 08-307 Repki, NIP 823-100-49-76 zwany dalej „sklepem”. 2. Ceny towarów podane w ofercie sklepu internetowego są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT oraz podane poniżej ceny netto, które nie zawierają podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów pakowania oraz dostawy towarów do klienta które zostaną doliczone do ceny sprzedaży towaru przy akceptacji zamówienia. 3. Oferta przedstawiona na stronie internetowej obowiązuje do wyczerpania zapasów. 4. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Pracownicy sklepu są dostępni w dniach poniedziałek-sobota w godzinach 8-16 telefonicznie i w drodze elektronicznej pod adresem e-mail: czesci2@maszyny-frankopol.pl numerami telefonu: 600-502-210, 535-881-020 oraz: 25 781 76 60 II. ZAMÓWIENIA 1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego. Wypełnienia wymagają wszystkie pola formularza. 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 3. Zamówienie zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez sklep w ciągu 2 dni roboczych od daty jego złożenia. 4. W przypadku wprowadzenia przez sklep w akceptacji zamówienia dodatkowych warunków transakcji , Klient może odstąpić od transakcji informując o tym pracownika sklepu w drodze telefonicznej lub e-mailowej. Nie odstąpienie przez Klienta w tej formie oznacza zgodę na akceptację warunków wskazanych przez pracownika. 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133,poz 883 ). 6.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie przez Klienta ofert i informacji handlowych i materiałów reklamowych sklepu. 7.Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych dotyczących warunków zawieranej transakcji. 8. W przypadku dodatkowych wymagań klienta wpisanych do formularza zamówienia (szybszy termin dostawy, nietypowe wymagania) zamówienie może być zaakceptowane dopiero po kontakcie telefonicznym lub e-mail-em Klienta z przedstawicielem sklepu. 9. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji zamówienia. Za uzasadnione przypadki uważa się w szczególności złożenie zamówienia przez Klienta , który wcześniej nie wywiązał się z transakcji bądź to nie odbierając zamówionego towaru, bądź to nie dokonując zapłaty ceny sprzedaży w ustalonym terminie. III. FORMY PŁATNOŚCI 1. Klient może wybrać następujące formy zapłaty za zamówiony towar: Płatność przelewem na rachunek bankowy przed wysyłką towaru Szybkie przelewy DotPay Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru 2. Procedura zapłaty przelewem na konto polega na dokonaniu zapłaty kwoty wynikającej z sumy cen poszczególnych zamówionych przez Klienta towarów i kosztów dostawy przed wysyłką towaru przez sklep .Zapłata winna nastąpić na konto nr 48 9221 0000 0041 7895 3000 0010. Za moment zapłaty uważa się datę wpływu pełnej ceny sprzedaży i kosztów dostawy na powyższe konto. Wpłata całej ww. kwoty stanowi warunek wysyłki zamówionego towaru do Klienta. Brak wpłaty jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od transakcji i upoważnia pracownika do ponownego wystawienia towaru jako oferty sklepu internetowego. 3. Procedura zapłaty za pobraniem przy odbiorze towaru polega na zapłacie przez Klienta ceny sprzedaży za dostarczone towary i kosztów dostawy w chwili ich odbioru do rąk przewoźnika dostarczającego przesyłkę. Za moment zapłaty uważa się datę przyjęcia pełnej kwoty należności ( cena sprzedaży i koszty dostawy) przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia na dokumentach przewozowych daty odbioru przesyłki, daty i kwoty dokonanej wpłaty oraz do odbioru dokumentów księgowych ( faktura VAT) i zwrotu ich potwierdzonych kopii przewoźnikowi. 4. Klient upoważnia sklep do wystawiania faktur bez jego podpisu i zobowiązuje się do odesłania kopii faktury. IV. DOSTAWA 1. Zamówiony towar(tylko dostępny) w sklepie może byc wysłany w dniu złożenia zamówienia jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 15 w dniach poniedziałek-piątek(włącznie). 2. Czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych od momentu wydania paczki przewoźnikowi. 3. Towar oznaczony w sklepie stanem dostępności „TOWAR NA ZAMÓWIENIE” może być wysłany do klienta od 2 do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wydłużenia się terminu dostawy klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 4. W przypadku otrzymania przez Klienta przesyłki uszkodzonej lub niekompletnej Klient jest zobowiązany do spisania w obecności osoby dokonującej wydania przesyłki (kurier) protokołu szkody zawierający datę, godzinę dostarczenia przesyłki i opis uszkodzeń oraz wypełnienia formularza reklamacyjnego zgodnie z poniższymi wskazaniami. Brak protokołu szkody zwalnia sklep od wypłaty odszkodowania , wymiany czy obniżenia ceny towaru jak również uniemożliwia dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela towaru w transporcie i od przewoźnika. 5. Przyjęcie przez Klienta przesłanego towaru bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzeń towaru. 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe w związku z okolicznościami dotyczącymi przewoźnika a szczególności powstałe z winy firmy kurierskiej lub. 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe w wyniku zdarzeń zewnętrznych niezależnych od sklepu. V. GWARANCJA 1. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym towary są fabrycznie nowe, nie używane, objęte gwarancją producenta. 2. W celu dochodzenia od sklepu roszczeń z tytułu gwarancji Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacji znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego. 3. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia się wady fizycznej uprawniającej go do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych. 4. Formularz reklamacji winien być wypełniony czytelnie, przejrzyście, z przytoczeniem zaistniałych faktów i dołączeniem dowodów wskazujących na wystąpienie wady fizycznej sprzedanego towaru objętej gwarancją. 5. Formularz reklamacji Klient przesyła w drodze elektronicznej oraz wydrukowany i podpisany – Pocztą Polską. 6. Sklep rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do sklepu. W szczególnych przypadkach, ze względu na rodzaj ujawnionej wady fizycznej lub ze względu na współpracę z producentem sklep może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym Klienta e-mailem lub na piśmie. 7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji koszty postępowania reklamacyjnego, w tym koszty rzeczoznawców, badań specjalistycznych itp. pokrywa Klient. VI. ZWROT TOWARU 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych produktów, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt z wypełnionym formularzem zwrotu i dopiskiem ZWROT należy odesłać na adres: AGRO FRANKOPOL TOMASZ ABRAMCZUK, Wasilew Szlachecki 45, 08-307 Repki. Zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu łącznie z jego zawartością ( inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.). W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Klienta sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadku złożenia zamówienia na towar sprowadzany na zamówienie o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu. 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadku złożenia zamównia na towar elektroniczny, którego sprawdzenie stanu nie jest możliwe. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. Informacje dotyczące towarów na stronie internetowej sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach towarów o których mowa powyżej wynikających z danych dostarczonych przez producentów. 3. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
Spis treści